Ochrana osobních údajů

OBLEON s.r.o. se sídlem Strakošová 190/2, 104 00 Praha 22 IČO: 06239595 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 278457

prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetu na adrese  www.angelina.cz

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Obchodní společnost OBLEON s.r.o. se sídlem Strakošová 190/2, 104 00 Praha 22 IČO: 06239595, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 278457 (dále jen „Prodávající“), k dispozici na www.angelina.cz („e-shop“), který umožňuje nákup zboží s předchozí registrací nebo bez ní. Společnost je správcem osobních údajů.
  • Osobní údaje jsou shromažďovány výhradně od subjektů údajů.
  • Prodávající jedná tak, aby subjekt údajů neutrpěl právní újmu, zejména právo na zachování lidské důstojnosti, a rovněž poskytuje ochranu proti neoprávněnému zasahování do soukromého a osobního života subjektu údajů.
  • Prodávající předá osobní údaje kupujícího jiným subjektům údajů, pouze pokud je to odůvodněné legitimním důvodem pro přístup k údajům nebo je-li nutné chránit jeho práva.
  • Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám s výjimkou následujících příjemců osobních údajů:

◦ odesílatelé pošty nebo dodávky k dodání zboží kupujícímu (jméno, příjmení, kontaktní adresa a telefonní číslo)

◦ účetní a daňoví poradci v rozsahu informací obsažených v účetnictví a daňových dokladech

◦ právní poradci v rozsahu informací potřebných k provedení, resp. prosazení smluvních vztahů

◦ veřejné orgány a osoby jimi pověřené v rozsahu zákonem stanovené povinnosti správce ◦ další příjemci podle potřeb a pokynů prodávajícího

 

 1. ÚČEL, OBLAST PŮSOBNOSTI A DOBA TRVÁNÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Se všemi osobními údaji získanými prodávajícím bude nakládáno jako s důvěrnými a budou se používat výhradně za účelem vyjednávání smluvního vztahu a splnění předmětu uzavřené kupní smlouvy, za účelem zajištění řádné účetní a daňová správy a pro podnikání, marketing a archivaci po dobu nezbytnou pro tento účel.
  • Objednáním zboží dává kupující prodávajícímu souhlas se sběrem, zpracováním a uložením osobních údajů v rozsahu uvedeném v objednávce.

Prodávající zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení, kontaktní adresu, e-mail a telefonní číslo (podle zákona č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti).

 • Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů; v důsledku plnění smluvního vztahu i bez souhlasu subjektu údajů.

V rámci účetní a daňové agendy jsou osobní údaje zpracovávány na základě příslušných právních předpisů, a to zákona č. 563/1991 Sb., O účetnictví, a zákona č. 280/2009 Sb., Daňový zákon, ve znění pozdějších předpisů.

2.4. Osobní údaje v rozsahu uvedeném v objednávce jsou shromažďovány, zpracovávány a ukládány v souladu s platným právem České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušující směrnice 95/46 / ES.

 1. PRÁVA KUPUJÍCÍHO
  • Kupující má právo na přístup k osobním údajům a má právo na získání informací od prodávajícího, zda zpracovává jejich osobní údaje, a pokud ano, jaká data to jsou a jak jsou zpracována.
  • Kupující má právo nechat prodávajícího napravit nepřesné osobní údaje bez zbytečného odkladu. Kupující má právo přidat neúplné osobní údaje kdykoli.
  • Kupující může svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů (na internetu) odvolat v rozsahu zpracovávaných údajů na základě souhlasu subjektu údajů) kdykoli odesláním na adresu sídla prodávajícího nebo na jeho e-mailovou adresu. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu.
  • Odnětí souhlasu nemá vliv na právo zpracovávat údaje v rozsahu stanoveném zákonem, a to i bez souhlasu subjektu údajů. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se nevztahuje na případy, pokud jsou osobní údaje kupujícího zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s kupujícím nebo z jiných právních důvodů.
  • Kupující má v určitých případech právo omezit zpracování svých osobních údajů. Při jakémkoli zpracování na základě oprávněných zájmů prodávajícího, třetí strany nebo nezbytných k plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci má kupující právo kdykoli vznést námitku.